Alfa kursus varsti sinu lähedal
 
Toeta Tiina õppimist

Inimesed

Toeta Tiina õppimist

Meie koguduse noor liige Tiina õpib misjonikoolis. Ta vajab selleks toetust, kui su jõud lubab, siis osale toetusprojektis.

Septembri keskpaigas läks Tiina Rootsi Misjonikooli. Tiina toetuseks laekus 46300 EEK 18 toetajalt. :: For today we have support at least 46300 EEK from 18 donors.

Märtsis 2010 naases Tiina Misjonikoolist. Siin on pildid teenistusest, kus Tiina annab oma tunnistuse ning viit slaidiseeriale, mis räägib tema retkest.

Tiina on Misjonikoolist saatnud mitmeid kirju kogudusele. Misjonikoolis on Tiina saanud kinnitust oma kutsumusele misjonitöös ning loomulikult hulga seniolematuid kogemusi, mis kristliku teenimise ja misjonitööga kaasas käivad. Toome siin ära ühe lõigu Tiina kirjast. Hetkel on Tiina koos tiimiga misjonireisil. Need kohad, kuhu noored on läinud, ei ole kõik väga kristluse-sõbralikud, seepärast on kirjast välja jäetud täpsed kohanimed.

 Nagu ma viimati kirjutasin, siis meile anti teada outreachi kohad: XXX, YYY ja ZZZ. Meile anti aega neli päeva, et palvetaks kuhu meie peaks minema ja me ei tohtinud seda uksteisega arutada. Isegi tiimide juhte ei antud meile teada, et see ei mojutaks kuidagi meie otsust. Nii, siis ka mina palvetasin ja tundsin, et peaksin minema ZZZ ja paningi selle otsuse kirja. Järgmine päev anti meile teada tiimide juhid ja kes meie tiimides on :) meie tiimis on 8 liiget, mis on koige vahem teistes tiimides on liikmeid veidi rohkem. Tiimiga ZZZ minek on esmakordne, seega pole seal meile veel ette seatud mingi teenimise valdkonda. XXXX ja YYYY aga on varem käidud, seega on seal olukord rohkem tuttav ja ees on juba tutvused ning teenimise valdkonnad. Hetkel veedame me oma tiimiga palju aega palves, et kuulda Jumala häält-kuhu täpselt minna ja millega teenida. Meil on moned motted juba, kuid ootame vastuseid ka kontaktidelt, kes on ZZZZZ. Voite palvetada meie tiimi eest, et oleksime Jumala juhtimise ja kaitse all. Ja, et Jumal avaks meile uksed oigete toode jaoks.
 
Eelmine nadal oppisime Puha Vaimu kohta. See nadal oppisime suhete kohta. Palju teemad, mida siin opime oleme juba varem midagi kuulnud aga siin saame kuidagi rohkem isiklikuks asjadega. Ei ole vaid, et saame uut informatsooni vaid kogeme kuidas need meis ellu ärakavad ja meiega seosutuvad. Ja teeme palju praktilisi ulesandeid klassis. Ja nagu ma juba utlesin oppisime see nadal suhete kohta: Jumalaga, endaga ja teistega. Oppisime homoseksuaalsuse kohta, meha ja naise vahelise suhte kohta. Opetajaks oli Pat Caven. Koik tunnid on olnud väga head ja elulised, olen saanud nii palju uut juurde.

Saime teada ka, et enne ZZZZ minekut on meil vaikesm outreach Stockholmis. Seal saame harjutada enne minekut päris ZZZZZZ ja ule nädala käime ka siin ligidal olevas linnas evangeliseerimas kella 22.00-02.00. Sel kellaajal on ulimalt palju noori tänavatel, ma pole, midagi sellist eestis näinud. Ja nimiesed on rohkem avatud kuulama ja on huvitatud ka.

Tunnen juba hetkel, kuidas koik see on elu muutev kogemus. Uritan teid ikka kursis hoida, kuidas on asjad siin Rootsis.

 

Tiina tunnistus

Tiina PraakleMina olen Tiina Praakle, olen 22 aastane ja Kehra Koguduse liige. Olen kaasa aidanud oma koguduse noortetöös, korraldanud noortele üritusi ja teinud pilte koguduse kodulehe jaoks. (www.kehrakogudus.ee)

Ma kasvasin üles mittekristlikus peres. Mul oli ilus lapsepõlv, kuid teismeliseikka jõudes kõik see muutus. Perekonnaelu muutus väga keeruliseks, sain tunda palju valu, pettumist, kurbust.

Meie pere lagunes ja ma olin väga löödud. Sellele lisandusid uued ja veel valusamad löögid, kaks mulle väga lähedast inimest said surma. Ma olin murtud, kuid pidin eluga edasi minema. 2005 aasta suvel läksin ma tööle koos oma õe sõpradega, kes olid kristlased. Me veetsime palju aega koos ja saime headeks sõpradeks. Nad kutsusid mind noorteõhtutele, kus ma sain teada Jumalast. Peale seda ühel õhtul kodus olles, palusin ma oma patud andeks ja kutsusin Jumala oma ellu. Sellest ajast olen koos Jumalaga. Ta on mind palju õnnistanud ja muutnud, teinud vabaks.

Mul on pikemat aega olnud südames minna kusagile õppima ja aitama. Püsivatele palvetele on tulnud vastus ja mind on vastu võetud õppima Rootsis asuvasse, Swedish-English Discipleship Training School’i (DTS), mis algab 17 septemberil 2009. DTS on mõeldud neile, kes tahavad käia ja elada rohkem Jumalale ligemale ja olla varustatud, et muuta maailma. Kolm kuud saame me praktilist ja inspireerivat õpetust. 12 nädalat keskendutakse isiklikule suhtele Jumalaga. Peale seda jätkub DTS väljaspool Rootsit. Väiksemate gruppidega lähme me lühiajalisele misjonireisile mõnesse Aafrika või Aasia riiki. Seal me praktiseerime, mida oleme loengutest õppinud. Koduleht: www.ywamrestenas.se/index.php?id=dts&L=0

Ma usun, et see on minu kristlikus elus järgmiseks etapiks. Ma soovin minna sinna õppima, et saada tugevaks Kristuses, arendada oma suhet Jumalaga, õppida rohkem tundma Jumala Sõna ja Jumalat. Ja kõike seda õppides, soovin ma seda ka praktiseerida. Soovin käia koos Jumalaga ja lasta Tal mind kasutada. Usun, et seal oldud aeg kasvatab mind palju ja annab juhiseid edasiseks.

Swedish-English Discipleship Training School on kallis ja maksab 39 600 eesti krooni (EEK). Sellele lisanduvad reisikulud Rootsi ja misjonireisi kulud. Samuti kaasnevad õpingutega välismaal mõningad isiklikud kulud. Kokku läheb see kõik maksma kuni 72 900 EEK.

Minul endal on vaid 10 000 EEK ja minu kogudus on lubanud mind toetada 10 000 EEK-ga. Kuid see summa ei kata kõike vajaminevaid kulusid. Usun, et Jumal ei jäta mind hätta ja varustab. Ja Ta võib selleks kasutades teisi inimesi.

Kui sinul on võimalusi ja huvi mind toetada, siis saad sa seda teha: eestpalvetega, transpordi piletiga Rootsi või annetusega EEKB KOGUDUSTE LIIDU KEHRA KOGUDUSE kontole: 1120056878 märkusega: Tiina õppeprojekt.

Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Õpetussõnad 11:25

Ma olen väga tänulik igaühe eest, kes saab mind kuidagi toetada.

Aitäh ja palju õnnistusi
Tiina Praakle

Tiina's Testimony 

My name is Tiina Praakle, I’m 22 and I am a member of the Kehra Church. I have helped in the youth work of our church, organized youth events and photographed for the church home page (www.kehrakogudus.ee).

I grew up in a non-Christian family. I had a nice childhood, but when I was a teenager, then it all changed. My family life got really complicated; I got to feel pain, disappointment and sorrow.

Our family broke apart and I was very stricken by that. New and more painful hits were added to that. Two people died who were very close to me. I was broken, but I had to go on with my life.

2005 year summer I went to work with my sisters friends, who were Christians. We spent a lot of time together and became good friends. They invited me to a youth evening, where I got to know God.

After that, one evening when I was at home I prayed that God would forgive my sins and invited God into my life. From then on I have lived with God in my life. He has blessed me a lot, changed me made me free.

It has been in my heart for a long time to go to study and help somewhere. To continuous prayers an answer has come and I have been accepted to study in Sweden, Swedish-English Discipleship School that starts on September 17th. This is their home page http://www.ywamrestenas.se/index.php?id=dts&L=0

DTS has the program for people who want to walk and live closer to Jesus, and be equipped to make a difference in this world. For three intensive months we will receive practical inspirational teaching.

This 12-week lecture phase will focus on our personal relationship with God. After three months of teaching the DTS continues far beyond the borders of Sweden. Divided into smaller teams, we’ll go on outreach to Africa or Asia for another three months. We’ll practice what we’ve learnt during the lecture phase.

I believe that it is a new stage in my Christian life. I wish to go study there to become strong in Christ, develop my relationship with God and learn to know more about God and His word. And while learning all of that, I want to practice it too. I wish to walk with God and let Him use me for His work. I believe that the time spent there will grow me a lot and will give directions for the future.

Swedish-English Discipleship Training School is expensive and costs 39 600 Estonian kroons (EEK). The transport costs to Sweden and to outreach (Africa or Asia) are added to that. And personal expenses for the school should be added to that as well. All expenses together will be up to 72 900 EEK.

I have only 10 000 EEK and my church has also promised to support me with 10 000 EEK. But that sum does not cover all the necessary expenses. I believe that God will not leave me in trouble and will equip me.

And He can use other people for that.

If you have a possibility and an interest to support me then you can do that whit intercessions and as a donation to the account of EEKB KOGUDUSTE LIIDU KEHRA KOGUDUS, Swedbank (SWIFT: HABAEE2X),  IBAN: EE372200001120056878 and in the explanation you can point out: Tiina Praakle studying project.

Proverbs 11:25 The man who gives much will have much, and he who helps others will be helped himself.

I am very grateful to everyone, who can help me in any way.

Thank you and God Bless
Tiina Praakle

Soovituskiri

Armsad sõbrad, õed ja vennad!

Kehra Koguduses on mitmeid aastaid olnud tuntav misjonimeelsus. Selle kinnituseks on Kenno ja Jana Leier, kes on õnnistusrikkalt töötamas Soomes Espoo Vabakoguduses alates selle rajamisest 5 aastat tagasi. Samuti on Helen Haas töötanud mitu aastat Türgis muslimite keskel.

Viimastel aastatel on mitmed Kehra Koguduse noored osalenud Eestis lühemates misjoniprojektides. Just nende noorte hulgast on Tiina Praakle saanud südamesse soovi misjonitööga tõsisemalt tegelda. Ta on leidnud ka kooli, kus põhiteadmisi omandada. Koolis õppimiseks vajab ta majanduslikku toetust. Ta on ise oma töö kõrvalt raha säästnud ja kogudus toetab teda ka, aga see ei kata kõiki väljaminekuid. Seetõttu pöördun kõigi poole, kes tema enda tutvustuskirja ja ka seda soovitust loevad, palvega toetada vastavalt võimalustele tema õppimist eestpalvetega ja rahaliselt.

Selleks, et minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kõigele loodule, on lisaks jumalikule kutsumusele ja varustusele vaja ka maist raha. Toetagem siis Tiina misjoniinnukust ja õppimist!

Eenok Palm
Kehra Koguduse pastor
Kehras, 21.juulil 2009

Recommendation letter

Dear friends, sisters and brothers,

Kehra Church has been several years increasingly mission minded. As a sign of that we have sent out a couple Kenno and Jana Leier who are working in Finnish Free Church on church planting project. They have been in planting team in Espoo and have been working in that church as senior pastors since its establishment five years ago. Our member Helen Haas has been in tent-making mission in Turkey for several seasons.

Church youth has been involved also in several mission projects. Among them Tiina Praakle has been guided for deeper involvement. She has applied to Mission School to develop her passion and prepare for further missions. However expenses for training are high. She has saved some amount and also her church committed to support her. Currently all assignments do not cover all necessary expenses. Therefore I ask to consider prayerfully supporting her. Tiina has written her own introducing letter with more details.

To go to the ends of the world and to proclaim Good News to all creation we need people with mission, but also providence and money. Let us support Tiina’s passion and desire for preparation.

Eenok Palm, pastor
Kehra Church
July 21, 2009

Viimati muudetud: Reede 26. Märts 2010 13:41

© Kehra Kogudus
Värske::Kogudus::Inimesed::Galerii::Welcome::Statistika::Admin
Vaatajaid praegu: 4 • täna: 134 • alates kokku: 41258

Uudised

Meie koguduse uudiste RSS voog

Kehra Koguduses jumalateenistus Leivamurdmisega

Loe edasi...
2. Veebruar 2014 11:00

Kehra Koguduse uues aasta esimene jumalateenistus koos leivamurdmisega. Loe edasi...
1. Jaanuar 2014 15:00

Kehra Koguduses Jõululaupäeva jumalateenistus. Loe edasi...
24. Detsember 2013 16:00

Kehra Koguduse pühapäevane jumalateenistus Loe edasi...
1. Detsember 2013 11:00

Kehra Koguduse noorteõhtu Loe edasi...
30. November 2013 18:00

Kehra Koguduse noorteõhtu

Loe edasi...
23. November 2013 18:00

Jumalateenistust juhib Krista Ehanurm. Jutlus Allan Kroll. Muusika Helen Haas.

Loe edasi...
9. Juuni 2013 11:00

UudisedUudiste arhiiv